Thiết lập giá điện cho nhà máy điện từ chất thải và điện sinh khối

December 16, 2023

Bộ Công Thương đang tích cực lắng nghe ý kiến của cộng đồng về dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện cho nhà máy điện chất thải và điện sinh khối. Dự thảo Thông tư đặt ra quy trình chi tiết cho việc xây dựng và ban hành khung giá phát điện hàng năm áp dụng cho loại hình này.

Theo dự thảo, trước ngày 1/11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ đề xuất lựa chọn nhà máy điện chất thải và nhà máy điện sinh khối chuẩn để tính toán khung giá phát điện. Cụ thể, họ sẽ thực hiện tính toán hoặc thuê tư vấn để lựa chọn thông số và tính toán giá phát điện theo quy định. Hồ sơ tính toán sẽ được trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Cục Điều tiết điện lực sẽ kiểm tra chi tiết nội dung hồ sơ, đảm bảo tính đầy đủ và hợp lệ. Nếu cần thiết, họ sẽ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình. Tập đoàn sẽ có thời gian 15 ngày làm việc để đáp ứng yêu cầu này.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ và báo cáo giải trình, Cục Điều tiết điện lực sẽ tổ chức thẩm định khung giá phát điện. Trong trường hợp cần thiết, họ có thể tổ chức lấy ý kiến thông qua Hội đồng tư vấn. Hội đồng này có thể có tối đa 9 thành viên, bao gồm các đại diện chuyên môn từ Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan.

Chậm nhất sau 15 ngày làm việc từ ngày thẩm định, Cục Điều tiết điện lực sẽ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện cho loại hình nhà máy điện chất thải và điện sinh khối. Khung giá phát điện sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực. Trong trường hợp chưa có khung giá mới, có thể áp dụng tạm thời khung giá gần nhất có hiệu lực. Hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện bao gồm nhiều thông tin chi tiết, từ tờ trình, bảng thông số đến các tài liệu tính toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss