Headlines

Look FurtherTháng Một 5, 2020Không gian làm việc tác động ra sao đến khả năng sáng tạo?

Cùng một quy mô, cùng lĩnh vực hoạt động, tại sao nhân viên đơn vị này làm việc hào hứng, năng suất làm việc cao còn đơn vị khác, năng suất lao động lại thấp, nhân viên có xu hướng nhảy việc, không gắn bó lâu dài? Điều này chịu tác động rất lớn của môi trường làm việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, hiệu quả công việc của mỗi cán bộ nhân viên, từ đó tạo ra động lực để doanh nghiệp phát triển. Trong phát triển sản phẩm, tư duy đổi mới sáng tạo được xem là nhân tố cốt lõi để thiết kế phát triển sản phẩm, hãy cùng phân tích trong case study các yếu tố ảnh hưởng của môi trường làm việc lên khả năng sáng tạo ý tưởng

Nhận các tin tức & bài viết mới qua email
Điền form dưới để đăng ký

Look Further

Không gian làm việc tác động ra sao đến khả năng sáng tạo?

Look FurtherTháng Một 5, 2020Không gian làm việc tác động ra sao đến khả năng sáng tạo?

Cùng một quy mô, cùng lĩnh vực hoạt động, tại sao nhân viên đơn vị này làm việc hào hứng, năng suất làm việc cao còn đơn vị khác, năng suất lao động lại thấp, nhân viên có xu hướng nhảy việc, không gắn bó lâu dài? Điều này chịu tác động rất lớn của môi trường làm việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, hiệu quả công việc của mỗi cán bộ nhân viên, từ đó tạo ra động lực để doanh nghiệp phát triển. Trong phát triển sản phẩm, tư duy đổi mới sáng tạo được xem là nhân tố cốt lõi để thiết kế phát triển sản phẩm, hãy cùng phân tích trong case study các yếu tố ảnh hưởng của môi trường làm việc lên khả năng sáng tạo ý tưởng

Insider’s View