MES LAB đồng hành cùng doanh nghiệp, mang các giải pháp thông minh đến gần hơn với cộng đồng công nghiệp sản xuất

English - China - Korea caption below
January 23, 2024

Tại MES LAB, không chỉ là đơn vị tổ chức những chuỗi hội thảo, triển lãm dành riêng cho ngành công nghiệp mà chúng tôi còn là đối tác đồng hành đầy tin cậy trên hành trình phát triển của các doanh nghiệp. MES LAB luôn sẵn sàng hỗ trợ xây dựng và giới thiệu những sản phẩm giải pháp tiên tiến, thông minh đến với cộng đồng ngành công nghiệp sản xuất.

MES LAB tự hào khi là bước đệm giúp các ý tưởng tiên tiến, những sản phẩm thông minh và giải pháp đột phá được xây dựng và lan tỏa đến đông đảo cộng đồng trong ngành công nghiệp sản xuất.

Chúng tôi cung cấp nền tảng cho sự gặp gỡ và giao lưu, hơn thế nữa còn cung cấp thông tin và hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách tối đa nhất. MES LAB tạo ra môi trường tương tác, nơi các doanh nghiệp có thể xây dựng những mối quan hệ, chia sẻ kiến thức và tiếp cận những sản phẩm, giải pháp tiên tiến và thông minh.

Hãy đến và hợp tác cùng MES LAB trên công cuộc đổi mới và định hình tương lai của ngành công nghiệp sản xuất. Cùng nhau xây dựng một cộng đồng chuyên nghiệp, mạnh mẽ.


At MES LAB, we are not just an organization that hosts workshops and exhibitions exclusively for the industry; we are a reliable partner on the developmental journey of businesses. MES LAB is always ready to support in constructing and introducing advanced and intelligent solution products to the manufacturing industry community.

MES LAB takes pride in being the stepping stone that aids in the development and dissemination of cutting-edge ideas, intelligent products, and innovative solutions across the expansive community in the manufacturing industry.

We provide a platform for networking and interaction, going beyond to offer information and support to businesses in the most effective manner. MES LAB creates an interactive environment where businesses can build relationships, share knowledge, and access advanced and intelligent products and solutions.

Come and collaborate with MES LAB on the journey of innovation and shaping the future of the manufacturing industry. Together, let’s build a professional and robust community.


在MES LAB,我们不仅仅是为行业专门举办研讨会和展览的组织;我们是企业发展道路上值得信赖的伙伴。MES LAB始终愿意支持构建并向制造业社区介绍先进智能的解决方案产品。

MES LAB以成为促使尖端思想、智能产品和创新解决方案发展和传播的垫脚石而自豪,这覆盖了制造业社区的广泛范围。

我们提供一个进行网络互动的平台,不仅提供信息和支持,而且以最有效的方式为企业提供帮助。MES LAB创造了一个互动的环境,企业可以在其中建立关系,分享知识,并获得先进智能的产品和解决方案。

加入MES LAB,共同走向创新之旅,共同塑造制造业的未来。一起打造一个专业而强大的社群。


MES LAB에서는 우리가 단순히 산업을 위한 워크샵 및 전시회를 주최하는 단체가 아니라 비즈니스 발전 여정에서 신뢰할 수 있는 파트너입니다. MES LAB은 언제나 제조업 커뮤니티에 선진 및 지능형 솔루션 제품을 구축하고 소개하기 위해 지원할 준비가 되어 있습니다.

MES LAB은 첨단 아이디어, 지능형 제품 및 혁신적인 솔루션의 개발과 보급에 기여하는 토대가 되어 자랑스럽게 생각하며 이는 제조업 커뮤니티 전체에 걸쳐 확산되어 있습니다.

우리는 네트워킹과 상호 작용을 위한 플랫폼을 제공할 뿐만 아니라 비즈니스에 최대한의 정보와 지원을 제공하기 위해 노력합니다. MES LAB은 비즈니스가 관계를 구축하고 지식을 공유하며 첨단 지능형 제품 및 솔루션에 접근할 수 있는 상호 작용 환경을 창출합니다.

MES LAB과 함께 혁신의 여정에 참여하고 제조업의 미래를 함께 형성합시다. 함께 전문적이고 강력한 커뮤니티를 만들어 봅시다.

MES LAB Staff

Marketing staff of MESLAB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss