Các sự kiện của MES LAB luôn quy tụ rất nhiều chuyên gia và diễn giả hàng đầu trong ngành công nghiệp

English - China - Korea caption below
February 1, 2024

Tại các sự kiện và hội thảo do MES LAB tổ chức, không chỉ là nơi tụ hội của những doanh nghiệp trong ngành mà còn là điểm đến của các chuyên gia và diễn giả hàng đầu, mang đến những nội dung chất lượng và sâu sắc nhất cho khách mời tham gia.

Các diễn giả góp mặt tại Tech Series No.2

Các diễn giả tham gia vào chuỗi sự kiện của chúng tôi đều là những người có uy tín và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực của mình, cũng như có khả năng truyền đạt thông điệp một cách sáng tạo và cuốn hút. Họ đem đến những góc nhìn mới, những phân tích sắc bén về các vấn đề nóng trong ngành công nghiệp, từ đó mang lại cơ hội học hỏi và cập nhật kiến thức cho khán giả.

Những diễn giả tại MTA Việt Nam

Các khách mời sẽ có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với diễn giả, giúp mở rộng mạng lưới quan hệ, tạo ra những cơ hội hợp tác mới và phát triển kinh doanh. Quy tụ nhiều chuyên gia và diễn giả đầu ngành chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp tạo nên sự thành công và sức hút của các sự kiện do MES LAB tổ chức. 

Các diễn giả tham gia MTA Hà Nội

At events and conferences organized by MES LAB, it’s not just a gathering place for businesses in the industry, but also a destination for leading experts and speakers who bring the most quality and insightful content for attendees.

The speakers participating in our event series are reputable individuals with extensive experience in their fields, as well as the ability to convey messages creatively and attractively. They bring fresh perspectives, sharp analysis on hot issues in the industry, thereby providing opportunities for learning and knowledge updates for the audience.

Attendees will have the opportunity to meet and converse directly with speakers, helping to expand their network, create new collaboration opportunities, and develop their businesses. Gathering many experts and leading speakers is one of the important factors contributing to the success and attractiveness of events organized by MES LAB.


在MES LAB组织的活动和会议上,不仅是行业内企业的聚集地,也是领先专家和演讲者为与会者带来最优质、最深刻内容的目的地。

参与我们系列活动的演讲者都是有声望的人士,在各自领域拥有丰富的经验,同时具备创造性和吸引力地传达信息的能力。他们带来了新鲜的视角,对行业热点问题进行深入分析,从而为观众提供了学习和知识更新的机会。

与会者将有机会与演讲者直接会面和交流,有助于扩展他们的人脉网络,创造新的合作机会,发展业务。聚集众多专家和领先演讲者是促成MES LAB组织的活动成功和吸引力的重要因素之一。


MES LAB가 주최하는 행사와 회의는 단순히 산업 내 기업들의 모임뿐만 아니라 선도적인 전문가와 연설자가 참가자들에게 최상의 품질과 심도 있는 내용을 제공하는 장소입니다.

저희 이벤트 시리즈에 참여하는 연설자들은 모두 탁월한 평판을 가진 분들이며 각자의 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며 창의적이고 매력적으로 정보를 전달하는 능력을 갖추고 있습니다. 그들은 산업의 핫 이슈에 대해 새로운 시각을 제공하고 심층적인 분석을 통해 관객에게 학습 및 지식 갱신의 기회를 제공합니다.

참가자들은 연설자들과 직접 만나 대화할 기회가 있으며 이는 그들의 비즈니스 네트워크를 확장하고 새로운 협업 기회를 창출하고 비즈니스를 성장시키는 데 도움이 됩니다. 여러 전문가와 선도적인 연설자들의 집합은 MES LAB가 주최하는 행사의 성공과 매력의 중요한 요소 중 하나입니다.

MES LAB Staff

Marketing staff of MESLAB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Thông báo đăng ký Seminar và Workshop về In 3D và R&D tại triển lãm MTA Việt Nam.

MTA Việt Nam là sự kiện chuyên ngành sản xuất

CẢM ƠN SÂU SẮC ĐẾN CÁC ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ ĐÃ GÓP PHẦN CHO THÀNH CÔNG CỦA TECH SERIES 03 2024!

BTC Tech Series 03 xin gửi lời tri ân sâu

PICOGRAM – Better Future, Rich Life – Thương hiệu máy lọc nước tới từ Hàn Quốc

Với mục tiêu kiến tạo cuộc sống giàu mạnh và

TECH SERIES 03 – WATER SOLUTIONS 2024

Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân Việt

Chính thức giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đổi mới công nghệ và Hoạt động công nghiệp – RACIOTI

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đổi mới công nghệ

MESLAB – The gateway to penetrate the Vietnam industrial market

Read in ChineseRead in Korean Vietnam is a rapidly developing

[OpenPD] Đăng ký nhận tài liệu FREE về R&D / Phát triển sản phẩm từ Meslab. 

Với mục đích lan toả những kiến thức cơ bản

Hàng việt – đối diện với thách thức trên sân nhà!

Việt Nam, với dân số vượt qua con số 99

Tham dự hội thảo chuyên ngành tại triển lãm MTA Hà Nội 2023

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1kMeSWuEKDxvh2pqXN56lDwIxeTMEKJPQ4hOE1jHnY5M/edit MES LAB rất vinh dự khi được