MES LAB phát triển cộng đồng chia sẻ trên nền tảng Zalo về B2B Marketing Công nghiệp

(English - China - Korea caption below)
February 1, 2024

Cộng đồng được MES LAB xây dựng với mục tiêu cung cấp một không gian trao đổi chuyên sâu, nơi các chuyên gia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các chiến lược tiên tiến nhất trong lĩnh vực Marketing B2B công nghiệp và bán hàng. Các thành viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức và chiến lược truyền thông dành riêng cho ngành công nghiệp kỹ thuật, sản xuất và triển khai các chiến lược đó hiệu quả nhất.

Việc chia sẻ sẽ được thực hiện thông qua:

➖ Chia sẻ tài liệu: Các bài viết, báo cáo và tài liệu chuyên sâu về marketing công nghiệp sẽ được chia sẻ định kỳ trên cộng đồng.

➖ Khoá học đào tạo: Các khoá học trực tuyến và offline sẽ được tổ chức để giúp thành viên tiếp cận kiến thức từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

➖ Tư vấn chuyên môn: Các chuyên gia của MES LAB sẽ cung cấp tư vấn và hỗ trợ về các chiến lược và phương pháp marketing trong ngành công nghiệp.

➖ Workshop và hội thảo: Các buổi workshop và hội thảo chuyên sâu sẽ được tổ chức để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm từ các diễn giả uy tín và chuyên gia hàng đầu.

Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và phát triển bền vững cho ngành công nghiệp. Hãy đến với chúng tôi để đăng ký tham gia vào cộng đông.

MES LAB giới thiệu cộng đồng chia sẻ trên nền tảng Zalo tại Tech Series No.2

————————————————————————–

The community established by MES LAB aims to provide a space for in-depth exchange, where experts share knowledge, experiences, and the most advanced strategies in Marketing. Members will have access to industry-specific knowledge and communication strategies tailored for the engineering, manufacturing, and deployment of those strategies most effectively.

Sharing will be facilitated through:

➖ Document sharing: Regular sharing of articles, reports, and in-depth marketing industry documents on the community platform.

➖ Training courses: Online and offline training courses will be organized to help members access knowledge from leading experts in the field.

➖ Professional consulting: MES LAB experts will provide advice and support on industry-specific marketing strategies and methods.

➖ Workshops and seminars: Deep-dive workshops and seminars will be held to discuss and share experiences from reputable speakers and top experts.

Together, we will build a strong and sustainable community for the industry. Join us to register for membership.

—————————————————————–

MES LAB建立的社区旨在提供一个深入交流的空间,专家们在这里分享知识、经验和最先进的营销策略。会员将获得针对工程、制造和最有效地部署这些策略的行业特定知识和沟通策略。

分享将通过以下方式进行:

➖ 文件共享:定期在社区平台上分享关于营销行业的文章、报告和深度文档。

➖ 培训课程:将组织在线和线下培训课程,帮助会员获取行业领先专家的知识。

➖ 专业咨询:MES LAB专家将就行业特定的营销策略和方法提供建议和支持。

➖ 研讨会和讲座:将举办深度研讨会和讲座,讨论和分享来自知名演讲者和顶尖专家的经验。

让我们一起为这个行业建立一个强大而可持续的社区。加入我们注册成为会员。

———————————————–

MES LAB가 구축한 커뮤니티는 깊은 교류를 제공하기 위한 것으로, 전문가들은 여기에서 지식, 경험 및 최첨단 마케팅 전략을 공유합니다. 회원들은 엔지니어링, 제조 및 이러한 전략을 가장 효과적으로 시행하는 방법에 대한 산업 특정 지식과 의사 소통 전략에 접근할 수 있습니다.

공유는 다음과 같은 방법으로 이루어집니다:

➖ 파일 공유: 마케팅 산업에 대한 기사, 보고서 및 심층 문서를 커뮤니티 플랫폼에 정기적으로 공유합니다.

➖ 교육 과정: 온라인 및 오프라인 교육 과정을 개최하여 회원들이 업계 선도 전문가의 지식을 습득할 수 있도록 지원합니다.

➖ 전문 상담: MES LAB 전문가들은 산업 특정 마케팅 전략과 방법에 대한 조언과 지원을 제공합니다.

➖ 워크샵 및 세미나: 유명 연사 및 최고 전문가들의 경험을 토론하고 공유하기 위해 심도 있는 워크샵과 세미나를 개최합니다.

함께하여 이 산업에 강력하고 지속 가능한 커뮤니티를 구축해봅시다. 회원으로 등록하여 참여해주세요.

MES LAB Staff

Marketing staff of MESLAB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss