MES LAB từng bước khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực tổ chức hội thảo kỹ thuật và công nghiệp

English - China - Korea caption below
January 30, 2024

MES LAB, với gần hai thập kỷ hình thành và phát triển đã khẳng định vị thế của mình là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức hội thảo và triển lãm công nghiệp. Nhờ sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu và xu hướng của thị trường ngành, MES LAB luôn đặt mục tiêu mang đến những sự kiện độc đáo và ấn tượng cho cộng đồng trong ngành.

Từ các sự kiện quy mô lớn như Tech Series, The Next Productor đến các buổi hội thảo tương tác, MES LAB đã liên tục đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với phong cách làm việc chuyên nghiệp và cam kết sự hài lòng tối đa cho khách hàng, MES LAB đang không ngừng tạo dựng tên tuổi của mình trong ngành và tiếp tục là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Chung kết cuộc thi The Next Productor

Chúng tôi hiểu rằng sự thành công của mỗi sự kiện không chỉ đo lường bằng số lượng khách hàng tham dự mà còn bằng cách mà chúng tạo ra giá trị thực sự cho cộng đồng ngành công nghiệp. Với niềm đam mê và tinh thần không ngừng sáng tạo, MES LAB cam kết tiếp tục đem đến những sự kiện chất lượng và ý nghĩa nhất, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp sản xuất. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá và chia sẻ những ý tưởng mới, những giải pháp tiên tiến để tạo ra một tương lai tươi sáng cho ngành công nghiệp.

—————————————————————–

MES LAB, with nearly two decades of establishment and development, has affirmed its position as a leading unit in the field of organizing industrial workshops and exhibitions. Thanks to a deep understanding of the needs and trends of the industry market, MES LAB always aims to bring unique and impressive events to the community within the industry.

From large-scale events like Tech Series and The Next Productor to interactive seminars, MES LAB has consistently innovated and developed to meet the diverse needs of customers. With a professional working style and a commitment to maximum customer satisfaction, MES LAB continues to build its reputation in the industry and remains a trusted partner for many large businesses both domestically and internationally.

Plastic & Rubber Việt Nam

We understand that the success of each event is not only measured by the number of attendees but also by the value it creates for the industry community. With passion and a spirit of continuous innovation, MES LAB is committed to bringing the most quality and meaningful events, contributing to the sustainable development of the manufacturing industry. Let’s explore and share new ideas, advanced solutions to create a future together.


MES LAB几乎两个十年的发展历程已经确立了其在组织工业研讨会和展览方面的领先地位。凭借对行业市场需求和趋势的深刻了解,MES LAB始终致力于为行业内的社区带来独特而令人印象深刻的活动。

从像Tech Series和The Next Productor这样的大型活动到互动研讨会,MES LAB始终不断创新和发展,以满足客户的多样化需求。以专业的工作方式和对客户最大满意度的承诺,MES LAB不断树立其在行业中的声誉,并始终是国内外许多大型企业的可靠合作伙伴。

Hội thảo tại triển lãm MTA Hanoi

我们理解,每个活动的成功不仅取决于参与者的数量,还取决于它为行业社区创造的价值。怀着激情和持续创新的精神,MES LAB致力于带来最优质和最有意义的活动,为制造业的可持续发展做出贡献。让我们一起探索和分享新的想法、先进的解决方案,共创未来。


MES LAB는 거의 20년에 이르는 발전 과정에서 산업 세미나 및 전시회 조직 분야에서의 선도적 위치를 확립했습니다. 산업 시장의 요구 및 동향에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 MES LAB는 산업 내 커뮤니티에 독특하고 인상적인 이벤트를 제공하기 위해 끊임없이 노력해왔습니다.

Tech Series, The Next Productor 등의 대규모 행사부터 상호작용 세미나까지, MES LAB는 계속해서 혁신하고 발전하여 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 전문적인 작업 방식과 고객 만족도에 대한 약속을 바탕으로, MES LAB는 업계에서의 명성을 확립하고 국내외 다수의 대기업과 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다.

우리는 각 행사의 성공은 참가자 수뿐만 아니라 산업 커뮤니티에 제공하는 가치에 달려 있음을 이해합니다. 열정과 지속적인 혁신의 정신으로 MES LAB는 제조 산업의 지속 가능한 발전에 기여하기 위해 최상의 행사를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 함께 새로운 아이디어와 고급 솔루션을 탐색하고 공유하여 미래를 함께 만들어 나가겠습니다.

MES LAB Staff

Marketing staff of MESLAB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss