Video bài giảng Chương 2 – Tài liệu RDI ToolKit
Tháng Mười Một 20, 2019

VideoVideo bài giảng Chương 2 – Tài liệu RDI ToolKit

Chương 2 – Phát triển sản phẩm trong bối cảnh R&D sẽ phân tích sâu hơn về tầm quan trọng của sản phẩm, cách nhìn đúng về sản phẩm, các khó khăn cũng như những niềm vui khi làm Phát triển sản phẩm/R&D để từ đó đưa ra cách làm phù hợp.