Video bài giảng Chương 1 – Tài liệu RDI ToolKit
Tháng Mười Một 6, 2019

VideoVideo bài giảng Chương 1 – Tài liệu RDI ToolKit

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2019/11/Slide8-1024x709.png

Chương 1 – Triển khai R&D tại Việt Nam cung cấp góc nhìn tóm lược về các hoạt động R&D trong đời sống và doanh nghiệp, khai thác sự khác nhau giữa R&D ở nước ngoài và Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận xét và hướng đi phù hợp cho hoạt động R&D trong doanh nghiệp Việt.n khai R&D tại Việt Nam cung cấp góc nhìn tóm lược về các hoạt động R&D trong đời sống và doanh nghiệp, khai thác sự khác nhau giữa R&D ở nước ngoài và Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận xét và hướng đi phù hợp cho hoạt động R&D trong doanh nghiệp Việt.

Video Bài giảng Chương 1 – Triển khai R&D tại Việt Nam