fbpx

[TK-001] Thiết kế khó thay thế – Máy lọc nước

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mã số : Tên

TK-001: Thiết kế khó thay thế (khi sử dụng)

Phân mục

Mục chính: R&D

Mục phụ: Thiết kế

Mục khác: Phát triển sản phẩm mới

Mô tả tình huống

Đây là tình huống xảy ra khi

Hệ quả mang lại

Đây là tình huống xảy ra khi

Nguyên nhân xảy ra

Đây là tình huống xảy ra khi

Xảy ra khi nào

Đây là tình huống xảy ra khi

Xảy ra ở đâu

Đây là tình huống xảy ra khi

Giải pháp chung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lưu ý

  • Lưu ý 1
  • Lưu ý 2
Previous Story

Dựng video mô phỏng sản phẩm (PDMA)

Next Story

Tổng quan | Design Thinking Phát triển sản phẩm