fbpx
/

List of publications from MES LAB

International Journals

1. Tran T., Park J.Y., “Development of a Novel Co-Creative Framework for Redesigning Product Service Systems”, Sustainability, Vol8(5), 434, 2016

2. Tran T., Park J.Y., “Development of a novel set of criteria to select methodology for designing product service systems”, Journal of Computational Design and Engineering, Vol3, 112-120, 2016

3. Tran T., Park J.Y., “Development of integrated design methodology for various types of product-service systems”, Journal of Computational Design and Engineering, Vol1, 37-47, 2014

4. Tran T., Park J.Y., “A Quantitative Study of Influencing Factors on Crowd Participation in a Crowdsourcing Project for Consumer Product Design”, Industrial Engineering & Management Systems, Vol14(4), 325-334, 2015

5. Tran T., Hasan S., Park J.Y., “Crowd Participation Pattern in the Phases of a Product Development Process that Utilizes Crowdsourcing”, Industrial Engineering & Management Systems, Vol11(3), 266-275, 2012

6. Tran T., Park J.Y., “Development of a Quantitative Model for Adjustment of Evolving Specifications in Product Service System Design”, Journal of Computational Design and Engineering, Submitted, 2017

International Proceedings

1. Tran T., Park J.Y., “Development of a Strategic Prototyping Framework for Product Service Systems Using Co-creation Approach”, Procedia CIRP, Vol30, 1-6, 2015

2. Tran T., Park J.Y., “Development of a Quantitative Model for Real Time Estimation of Specifications in Collaborative Product Service System Design”, Proceedings of Asian Conference on Design and Digital Engineering, 2016

3. Tran T., Park J.Y., “A Framework for Designing Product Service Systems Considering User Co-creation”, Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems (APIEMS) Conference, 2015

4. Tran T., Park J.Y., “Development of a framework to customize design methodologies for product service systems”, Proceedings of International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), 2015

5. Tran T., Park J.Y., “Investigation of Crowd Participation in a Crowdsourcing Project for New Product Development”, Proceedings of IIE Asian Conference, 2012

Domestic (Korea) Proceedings

1. Tran T., Park J.Y., “Development of a collaborative framework for improving design of product service systems”, Proceedings of Korea CDE Society Conference, 2016

2. Tran T., Park J.Y., “Product service systems: A comparison of state – of – the – art design methodologies and their ranges of application”, Proceedings of Korea CAD/CAM Society Conference, 2014

Previous Story

[Blog] Đôi lời về “Mô hình hàng hóa tích hợp dịch vụ” – hướng đi mới trong kinh doanh

Next Story

Tài liệu “Thiết kế & Phát triển sản phẩm 2020”
Chuyên dùng cho Kỹ sư, Thiết kế, Đổi mới – Sáng tạo sản phẩm, R&D công nghiệp