Sáng tạo dịch vụ

Thay đổi bắt nguồn từ cách tiếp cận, hãy xem những gì có thể thay đổi khi người sáng tạo dịch vụ chú ý đến trải nghiệm khách hàng