HomeCategoryCategory: Video

Các bài giảng, video về các khóa học thiết kế và phát triển sản phẩm do Meslab giảng dạy.

Chương 2 – Phát triển sản phẩm trong bối cảnh R&D sẽ phân tích sâu hơn về tầm quan trọng của sản phẩm, cách nhìn đúng về sản phẩm, các khó khăn cũng như những niềm vui khi làm Phát triển sản phẩm/R&D để từ đó đưa ra cách làm phù hợp.

https://meslab.vn/wp-content/uploads/2019/11/Slide8.png

Chương 1 – Triển khai R&D tại Việt Nam cung cấp góc nhìn tóm lược về các hoạt động R&D trong đời sống và doanh nghiệp, khai thác sự khác nhau giữa R&D ở nước ngoài và Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận xét và hướng đi phù hợp cho hoạt động R&D trong doanh nghiệp Việt.n khai R&D tại Việt Nam cung cấp góc nhìn tóm lược về các hoạt động...