Industry Outlook

Các nội dung chuyên đề về những mảng kỹ thuật, quản trị,…liên quan hữu cơ với Phát triển sản phẩm, Thiết kế, R&D. Ví dụ như: logistics, chuỗi cung ứng, PLM, tích hợp dịch vụ, Data Mining, Design thinking, Problem solving.