Lưu trữ (Archives)

Bộ 12 video giúp bạn dễ dàng hiểu về SCM (Quản lý chuỗi cung)

Đây là bộ 12 video được làm bởi Supply Chain Management Department, W. P. Carey School of Business, Arizona State University. Bộ video được làm rất công phu, thể hiện trực quan, sinh động và dễ hiểu các vấn đề về Quản lý Chuỗi cung.

Qua bộ video, bạn sẽ hiểu được các sản phẩm chúng ta dùng hàng ngày cần phải trải qua các khâu nào, giá cả hợp thành từ những gì và các công ty làm thế nào để sản xuất hàng loạt sản phẩm với giá rẻ.

Bộ video rất hữu ích để bạn có cái nhìn về điều độ sản xuất, quản lý sản xuất từ khía cạnh quản lý chuỗi cung.

Module 1: What is Supply Chain Management?

Module 2: Buy It: Managing Supply

Module 3: Make It: Manufacturing and Operations

Module 4: Move It: Transportation and Logistics

Module 5: Sell it & Service It: Retail Considerations

Module 6: Supply Chain Integration

Module 7: Global Supply Chain Management

Module 8: Socially Responsible Supply Chain Management

Module 9: Business Processes

Module 10: Measuring Performance

Module 11: Quality Management

Module 12: Supply Chains and Information Technology

Nguồn: wpcareyschool